جنایت دیگر اسد در غوطه شرقی و نظر اهالی در مورد آتش بس

توفان‌تغییر پنج شنبه  5 مرداد 96

  • جنایت دیگر رژیم اسد در غوطه شرقی دمشق

  • نظر اهالی غوطه شرقی در مورد آتش بس

  • بسیج عمومی مردم در شهر ام‌ولد در استان درعا

  • فارغ التحصیل شدن اولین سری دانشجویان پرستاری از دانشکده پرستاری درعا