از فروغ تا کهکشان – مهدی ابریشمچی

در گفتگو با سیمای آزادی، با عنوان «از فروغ تا کهشکان»،  مهدی ابریشمچی ضمن تشریح اهمیت  عملیات فروغ جاویدان، نگاهی به فراز و نشیبهای تاریخچه ارتش آزادیبخش از عملیات فروغ جاویدان تاکنون می کند.