ما آن روز آمدیم

«ما آن روز آمدیم» برداشتی است از مفاهیم نمادین نهفته  در آن سوی صحنه های فروغ جاویدان

ما آن روز آمدیم

قلبهامان را

عشقی تجهیز کرده بود،سنگین.

حیرتا!که هر چه بیشتر تجهیز میشدیم

سبکبارترمان می کرد

با پرچمی برافراشته

وسری برافراشته تر

ما آنروز آمدیم.

آمیزه یی ازگریه و لبخند،مارا بدرقه می کرد.

گریه برای تمامی دوست داشتنیهایی که فدا می کرد

و لبخند برای پیمانی که به آن وفا می شد.

در لحظه وداع

یک ثانیه فرصت داشتی

برای گنجانیدن یک دنیا سوگند

در یک فریاد