حماسه فدا در گرامیداشت عملیات کبیر فروغ جاویدان

فرازهایی از آخرین نوشته‌های جاودانه فروغهای آزادی:

ما می رویم تا برایتان کبوتر سفید بخریم، کبوتر سفید را برای تو و برای همه بچه ها

آنوقت تو و بچه های دیگر، کبوتران سفید را به هوا پرواز می دهید و خوشحال می شوید.

آنوقت مردم همه در پرواز کبوتران سفید ،شاد و شادمان هستند.

-پسرم، عزیز دلم، دیگه لحظه موعود فرارسیده و ما داریم می ریم.

آخه مگه نمی دونی ،همونقدر که تو مامانو دوست داری،من هم ایرانو دوست دارم و دلم می خواد مردم ایران آزاد باشند.