هفت تپه ایران -شلیک نیروی انتظامی به کارگران کارخانه نیشکر

  • نیروی انتظامی سرکوبگر به کارگران نیشکر هفت تپه شلیک کرد

 

شلیک مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی هزار تن از کارگران نیشکر هفت تپه

   از صبح امروز سه شنبه سوم مرداد ؛ قریب به هزار تن از کارگران شرکت هفت تپه همراه با خانواده‌هایشان در مقابل این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع کنندگان خشمگین اقدام به بستن جاده اندیمشک ـ  اهواز کردند.

مأموران سرکوبگر انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی به کارگران محروم حمله کردند و در برابر مقاومت کارگران به طرف آنها شلیک کردند.