در خاطره روزها-۱مرداد

دکتر مصدق

دکتر مصدق و دکتر حسین فاطمی

۱مرداد ۱۳۳۱- تعطیلی رسمی سازمانهای دولتی به دستور دکتر مصدق به احترام شهدای قیام ۳۰تیر

دکتر مصدق که با جانبازی مردم برشاه پیروز شده بود اعلام کرد به احترام شهیدان تظاهرات ۳۰تیر، دوم مرداد سازمانهای دولتی تعطیل و پرچمها به حالت نیم افراشته درخواهدآمد. وی گفت نخواهد گذاشت اصول قانون نقض شود.

 

 

 

حکومت سر هنگهادر یونان سقوط کرد

حکومت سر هنگهادر یونان سقوط کرد

۲۳ژوئیه۱۹۷۴حکومت سر هنگها در یونان سقوط کرد

حکومت سر هنگها در یونان سقوط کرد.لشکر کشی ترکیه به قبرس و تصرف منطقه ترک نشین این جزیره آخرین میخی بودکه بر تابوت حکومت سرهنگها در یونان

کوبیده شد.

 

 

 

بهانه برای آغاز جنگ جهانی اول

بهانه برای آغاز جنگ جهانی اول

۲۳ژوئیه ۱۹۱۴بهانه برای آغاز جنگ جهانی اول

ولیعهد اتریش «فرانسوا فردیناند» درشهر «سارایوو» به دست یک دانشجوی صرب کشته شد.متعاقبأ دولت اتریش به صربستان اولتیماتوم داد واین قتل بهانه آغاز جنگ جهانی اول شد که در سوم اوت ۱۹۱۴ شروع شد.جنگی که به مدت چهارسال ،از ۱۹۱۴ تا۱۹۱۸ طول کشید.

 

 

امپراتور شدن تیبر یوس

امپراتور شدن تیبر یوس

 

 

۲۳ ژوئیه ۱۴میلادی

امپراتور شدن تیبر یوس

ژنرال رومی که بیشترعمر خودرا در جنگ با ایرانیان سپری کرده بود و آثار زخمهای متعدد شمشیر دلا وران ایران را بر صورت و چانه اش داشت در این روز با رای سنای امپراتور روم شد.