برافراشتن پرچم انقلاب سوریه برای سرنگونی وتأکید قبایل بر ادامه انقلاب تا سرنگونی

 توفان‌تغییر دوشنبه  2 مرداد 96

  • برافراشتن پرچم انقلاب سوریه در حومه درعا و تأکید بر سرنگونی اسد

  • امضای توافقنامه کاهش تنش در غوطه شرقی دمشق با میانجیگری مصر

  • بازگشت اهالی غوطه شرقی دمشق به صنایع دستی بدلیل محاصره ظالمانه رژیم اسد

  • تأکید قبایل سوریه بر ادامه انقلاب و سرنگونی اسد