زنان نیروی تغییر:گفتگو با خانم نوشین نامور در رابطه با حضور گسترده شخصیتهای سیاسی زن در گردهم آیی بزرگ مقاومت در پاریس

حضور ده ها هزار زن در گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس نمودی از امید زنان ایران به آینده ای رها از ستم ، و ستم مضاعف آخوندها ی  حاکم بر میهنمان است حضور هیئتهای متعد د شخصیتهای سیاسی زن در این گرد همایی جلوه ای  دیگر از همین امید از نگاه شخصیتهای زن خارجی بود.در این رابطه گفتگویئ داریم با خانم نوشین نامور: