ميمون ها استعدادهاي پنهان

حفره و فاصله بين ما و ميمون ها چقدر است؟
چه چيزي رشد و تكامل آنها را متوقف ميكند؟

 

در جنگل هاي آفريقا چيزهاي عجيبي در حال وقوع هستند.
شمپانزه ها به گونه اي رفتار ميكنند كه تا به حال چنين رفتاري از آنان شناخته نشده است.
آنها در استخر شنا يك پارتي برگزار ميكنند!
اين تازه همه قضيه نيست.
اين شمپانزه ها در دشت ”فونگولي“ در سنگال متدهاي عجيبي براي پيدا كردن غذا آموخته اند.
آنها براي خود نيزه هاي كوچكي ميسازند و با آن به شكار ميروند. دقيقا مثل اجدادمان.
استيك هاي تازه و يك استخر شنا. چقدر طول ميكشد تا آنها براي خودشان يك منقل كباب سرهم كنند؟
به نظر ميرسد كه ميمون هاي آدم نما، يعني شمپانزه ها، اوران اوتان ها، گوريل ها و بونوبوها، خيلي به ما شباهت دارند.
ما در درون خودمان احساس نزديكي عميقي به آنان ميكنيم.

با اين حال هر كشفي در باره توانمندي تفكر در ميمون ها، به دنبال خود، بلافاصله اختلاف واضحي كه با انسان ها دارد را آشكار ميسازد.

حفره و فاصله بين ما و ميمون ها چقدر است؟
چه چيزي رشد و تكامل آنها را متوقف ميكند؟
در يك محل دور افتاده در افريقا، چيز عجيبي اتفاق مي افتد.
نزديكترين اقوام ما انسان ها، شجاع تر شده اند.
به طور معمول، شمپانزه ها از آب ميترسند. اما اين شمپانزه جوان بدون ترس بالاي يك گودال آب آويزان ميشود.
حين انجام اين عمل، او از يك طناب طبيعي براي حفظ ايمني اش استفاده ميكند. او مصمم است كه هر ترس و وحشتي را كنار بزند.
آيا تا بحال يك بچه انسان اينقدر از يك گودال آب خوشش آمده است؟ تا كنون كسي يك چنين بازي و رفتاري را در شمپانزه هاي وحشي نديده است.
در دشت هاي  فونگولي  در سنگال، متخصص انسان شناس ”جيل پروتس“ و روان شناس ”اندرو وايتن“ در حال انجام تحقيقات هستند. آنها در اينجا ديد فوق العاده اي نسبت به دنياي احساسات شمپانزه ها پيدا كرده اند.
اين تنها يكي از كشف هاي متعددي است كه ديد و نگرش جديد و شگفت انگيزي در باره خلقت ميمون آشكار ميسازد. آنها بيش از آنچه كه اغلب دانشمندان گمان ميكردند، به ما شباهت دارند.
توانمندي ها و احساساتي كه ما آنها را نهايتا مختص انسان مي پنداشتيم، بتدريج در ميمون ها نيز كشف ميشود.
با اين وجود در آنها كمبودهايي مشخصي در نبوغ وجود دارد، تفاوت هاي كوچكي كه در نهايت اختلاف بزرگ را پديد مي آورد. اين امر از قضا توضيح ميدهد كه چرا ما انسان ها ميمون ها را مورد بررسي علمي قرار ميدهيم و نه برعكس.
در حالي كه گودال آب، روشنگري هايي در باره احساسات شمپانزه ها بدست ميدهد، يك تحقيق آزمايشگاهي، توانمندي هاي منطقي شگفت انگيز آنان را هم نشان ميدهد.
در انستيتو ماكس پلانك در رشته انسان شناسي ت

چه چيزي رشد و تكامل آنها را متوقف ميكند؟

چه چيزي رشد و تكامل آنها را متوقف ميكند؟

كاملي در شهر لايپسيك روان شناس ”جوزف كوهل“ يك بادام زميني را در يك لوله شفاف قرار ميدهد.
يك شمپانزه ماده چگونه ميتواند به اين وعده غذايي دست يابد؟ او تا كنون در مقابل چنين وظيفه اي قرار نگرفته بود!

وقتي اطلاعات و داده هاي مكفي درباره يك پديده جمع آوري كرده باشيم، ميتوانيم تشخيص دهيم كه از كجا آمده است.به عنوان مثال، مردي كه دامن مي پوشد، ني انبانه ميزند و شوربا ميخورد احتمالا اسكاتلندي است! به اين ترتيب وقتي كه شمپانزه اي به گروهي تعلق دارد كه با علاقه در گودال هاي آب بازي ميكند، و براي شكار نيزه هاي تيز شده را بكار ميگيرد، در اين صورت ميتوان تقريبا مطمئن بود كه از بيشه هاي ”زونگولي“ آمده است.

وقتي ميمون ها با انسان ها زندگي ميكنند، رفتار انسان ها را تقليد ميكنند بدون آنكه مجبور به آن باشند.

براي اثبات اين كه يك ميمون ميتواند از ميمون ديگري تقليد كند، يكي از دانشجويان ”اندرو وايتن“ آزمايشي را طراحي كرد. ”آنتوان اسپيتري“ از كلينيك دانشگاه تكزاس، يك نوع بازي ”جك باد“ براي ميمون ها ساخته است.
او در اين دستگاه يك دانه انگور ميگذارد. براي رسيدن به اين دانه انگور شمپانزه بايد صفحه اي را بچرخاند، به نحوي كه آن از يك سوراخ بيافتد. سپس بايد به وسيله يك دستگيره دريچه اي را باز كند تا دانه انگور را براي خودش بردارد.
”اسپيتري“ هم اكنون در حال تمرين دادن شمپانزه اي به نام ”جودي“ است! ”جودي“ هرگز خودش به تنهايي به راه حل نخواهد رسيد. لذا با كمك يك مايع شيرين، او تشويق ميشود كه اين دو گام را ياد بگيرد. آيا اين ميمون ها هم ميتوانند ”جودي“ را طوري تقليد كنند كه آنها هم بازي خوراكي را ببرند؟ يك هم نوع ظاهرا خيلي با دقت نگاه كرده است و جودي را به كناري هل ميدهد!
تا همين يك دقيقه پيش، ”جودي“ تنها كسي بود كه به اين دانش دسترسي داشت. اما حالا يك شمپانزه ماده ديگر هم به اين شناخت دست يافته است. اين آگاهي به سرعت در بين گروه جاي خود را باز ميكند.
با اين حال مهمترين سؤال كماكان بر جاي خود باقي است. آيا گروه هاي ديگر ميمون ها هم ميتوانند اين راه حل را فرا بگيرند؟

اين ميمون ها هيچگونه ارتباط جمعي با گروه ”جودي“ ندارند، آنها حتي دشمن هم هستند. با اين حال آيا آنها براي اينكه بتوانند با همسايگان خود پا به پا بيايند، به حملات خود خاتمه خواهند داد؟
بعد از مدت بسيار كوتاه آنها نيز به اين بازي مسلط ميشوند. چرخاندن و بعد دستگيره را فشار دادن!فراگيري به وسيله ترغيب و تشويق، يكي از پايه اي ترین

تکامل انسان ازطریق آموزش

تکامل انسان ازطریق آموزش

 شروط براي خلق كردن يك فرهنگ است. مدت زمان زيادي اينگونه حساب ميشد كه تنها انسان ها داراي فرهنگ هستند. فرهنگي كه شامل پيچيدگي تفكر و انگيزه است.