تهران: تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین

تجمع اعتراضی غارت شدگان مؤسسه کاسپین در تهران با شعار مرگ بر سیف

 

جمعی از غارت شدگان مؤسسه کاسپین متعلق به سپاه پاسداران روز چهارشنبه 28تیر96 در مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع کردند.

تجمع کنندگان علیه سیف رئیس بانک مرکزی رژیم شعار مرگ بر سیف دادند

فیلم شعار دادن