زنان زندانی در ایران قربانیان مضاعف نظام زن ستیز آخوندها

گزارشی از وضعیت زنان زندانی در ایران – زنان نیروی تغییر ۱۹تیر ۱۳۶۹

در گزارش  برنامه زنان نیروی تغییر از وضعیت زنان زندانی در ایران آمده است: در حالی که آقازاده ها پاسداران و سران حکومت صدها و هزاران میلیارد تومان می دزدند زنان را برای ناتوانی در پراخت چند میلیون تومان  قرض سالها و ماهها در زندان از هستی ساقط می کنند. بدون شک فشارها علیه زنان در زندانها آتش خشم جامعه را هر چه بیشتر می کند. آتشی که گریبان این رژیم زن ستیز را خواهد گرفت و با همت زن و مرد آزاده ایرانی راه رهایی زنان میهنمان را هموار خواهد کرد.