«چگونه ترامپ و ماكرون می‌توانند خاورمیانه را تغییر شكل بدهند»

  • انتقال قدرت باید به اپوزیسیون دمکراتیک مردم ایران تسهیل شود

  • رژیم ایران بیش از آنچه به نظر می‌آید شکننده و آسیب پذیر است

ایو بونه، رییس مرکز بین المللی تحقیق و مطالعات درباره تروریزم و رئیس پیشین اطلاعات فرانسه و پروفسور ریموند تنتر، عضو شورای امنیت ملی آمریکا در دوران ریگان، طی مقاله مشترکی با عنوان «چگونه ترامپ و ماكرون میتوانند خاورمیانه را تغییر شكل بدهند»، می‌نویسند: 

ترامپ و ماكرون یك زمینه مشترك دارند كه براساس آن می توانند یك برخورد مشترك را بسازند. اگرچه آنان به دنبال پیشرفت در زمینه اقتصادی و سایر امور در كشور متبوع خود هستند اما هیچ یك از آن دو نگفته‌اند كه حاضرند چشم خود را به مسایل واقعا فوری در تمام دنیا ببندند. 

در این مقاله در باره رژیم آخوندی آمده است: ضمن ادامه تحریمها و خلع ید از این رژیم در مناطقی که در آن نفوذ کرده، باید با تشویق اپوزیسیون انتقال قدرت به نمایندگان دمكراتیك مردم ایران تسهیل شود. 

در بخشی از این مقاله ضمن اشاره به گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس آمده است:‌ در این گردهمایی رئیس جمهور شورای ملی مقاومت ایران خاطرنشان کرد:

رژیم ایران خیلی بیشتر از آنچه كه عموما بنظر می آید شكننده و آسیب پذیر است و دلیل آن از یک سو، پیامدهای دخالتهای رژیم در خاورمیانه و از سوی دیگر فریادهای اعتراضی است كه به طور روزمره در سراسر كشور جریان دارد.

«چگونه ترامپ و ماكرون می‌توانند خاورمیانه را تغییر شكل بدهند»

سیاسی |