چالش های ذهن

  • نمایش قدرت انسان در مبارزه با تمایلات غریزیش

براي نمايش قدرت انسان در مبارزه با تمايلات غريزيش، آزمايشي را با چند كودك انجام ميدهيم. در اين آزمايش كه در آن ۹ كودك شركت دارند، به هر يك قطعهاي پشمك داده شده و به آنها پيشنهاد ميشود كه اگر تا ۱۵ دقيقه بتوانند از خوردن آن خودداري كرده و بعبارتي با تمايل خود بجنگند، بعد از ۱۵ دقيقه به آنها دو قطعهي ديگر بعنوان جايزه داده خواهد شد.

از اين ميان، كودكاني كه توانستند حواس خود را به طرق مختلف به سمت موضوع ديگري منحرف كنند و به آن فكر كنند، موفق به بردن جايزه شدند، اما كساني كه فقط ميخواستند با اتكا به قدرت اراده با تمايلات خود بجنگند، از اين آزمايش موفق بيرون نيامدند.

اين آزمايش نشان ميدهد كه قدرت ارادهي انسان كه به قسمت جلويي مغز ارتباط دارد و طي ۲۰۰ هزار سال گذشته تكامل يافته، براي مبارزه با تمايلات و غرائز هميشه موفق نيست. اما انسان ميتواند با استفاده از قسمتهاي ابتدايي تر مغز خود، و سيستم علائم مشروط نيز خلاف تمايلات خودش عمل كند. آنهم از طريق مشروط كردن خود به موضوعهاي ديگر.

Category: فردای ما