درخاطره روزها -۲۲ تیر – ۱۳ژوئیه

۲۲ تیر- ۱۲۸۸ خور شیدی ۱۳ ژوئیه

آغاز شکست محمد علی شاه

در پی اعما ل مستبدانه محمد علی شاه قاچار و سرکوب آزادی خواهان ، تعدادی از مشروطه طلبان به فکر

فتح تهران وسر نگونی شاه افتادند.ازاین رو به سمت پا یتخت به راه افتادند وتهران را تسخیر کردند

 

۲۲ تیر ۳۲۲ خورشيدي درگذشت خوارزمی

محمد بن موسي, معروف به «خوارزمي» يكي از بزرگترين دانشمندان زمان خود در رشتههاي رياضي, جغرافي, تاريخ و ستاره شناسي بود. كتاب «حساب الجبر و المقابله» معروفترين اثر وي ميباشد كه پس از ترجمه در اروپا رواج يافت. تا قبل از خوارزمي جبر وهندسه در يك دستگاه رياضي بود اما وي جبر را از هندسه جدا كرد و همين نام را براي اين علم انتخاب كرد

 

۱۳ ژوئیه ۱۹۴۳ – بزرگترین نبرد تانکها در جنگ جهانی دوم

تعرض همه جانبة آلمانيها به خاك شوروي با ۹۴۰ هزار سرباز و ۲۷۰۰ تانک سنگين در اين روز آغاز شد. ارتش شوروي نيز با ۶۳۰۰ تانك سبك و يك ميليون و ۳۰۰هزار سرباز به مقابله برخاست و ۴۴۰۰ هواپيما از طرفين در اين جنگ شركت داشتند. سرانجام مقاومت حماسي مردم شوروي, ارتش هيتلر را با تحمل تلفات بسيار سنگين مجبور به عقب نشيني كرد

.

۱۹۳۴ ميلادي زادروز نويسندة نيجريايي  برنده جايزه نوبل

«اكيواند سويينكا» به خاطر مخالفت پيگير با برادركشي در «بيافرا» و تلاش براي برقراري صلح در سال ۱۹۶۷ به تصميم دولت نظامي نيجريه بازداشت شد و ۲۲ ماه در زندان بود. زنداني شدن او باعث اعتراضهاي جهاني و در نتيجه تغييرات وسيع در نظام حكومتي نيجريه گرديد. محصول اين دوران از زندان كتابي است تحت عنوان «مردي كه مرد». وي اولين نويسندة سياهپوست است كه برندة جايزة صلح نوبل شد.

 

۱۸۷۸ ميلادي توافق اروپا در مورد نقشة بالكان

  دولتهاي بزرگ اروپايي بر نقشه تازه «بالكان» كه خود ترسيم كرده بودند صحه گذاردند و به اين ترتيب، براي عثماني در «بالكان» جايي جز «آلباني» باقي نماند. «بلغارستان» نير استقلال داخلي يافت و قرار شد كه در آنجا از جانب عثماني، فقط يك فرماندار كل باقي بماند