حسین فریدون برادر آخوند روحانی بازداشت و به زندان منتقل شد

حسین فریدون به اتهام مسائل مالی بازداشت شد

در ادامه درگیریهای باندی در رأس نظام آخوندی دستگاه قضاییه رژیم حسین فریدون برادر و دستیار ویژه آخوند روحانی را بازداشت کرد

آخوند محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه امروز یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: چندین مورد از این فرد تحقیق شد دیروز برای ایشان قرار تامین صادر و چون تامین نشده به زندان معرفی شده است. وی افزود: قرار بازداشت موقت نیست؛ قرار تامین است و هرگاه وثیقه تامین شود، آزاد می شود.

معاون اول قوه‌قضاییه رژیم افزود:‌ اتهام وی مربوط به مسائل مالی است اما ربطی به معوقات بانکی ندارد.

حسین فریدون برادر آخوند روحانی بازداشت و به زندان منتقل شد

سیاسی |