تجمع اعتراضی غارت شدگان مؤسسه توسعه در تهران

غارت شدگان مؤسسه توسعه (‌آرمان) از استانهای خوزستان، لرستان، بوشهر و همدان در تهران  تجمع کردند

صبح روز یکشنبه۲۵تیر جمعی از غارت شدگان مؤسسه توسعه (‌آرمان) از استانهای خوزستان، لرستان، بوشهر و همدان خود را به تهران رسانده و در مقابل بانک مرکزی رژیم در خیابان میرداماد تجمع کردند.

غارت‌شدگان پلاکاردهایی را به نرده‌های محوطه این بانک آویزان کرده بودند که روی آنها نوشته بود:«به خدا قسم ما بیمار سرطانی داریم باید دارو بگیریم»

تجمع اعتراضی غارت شدگان مؤسسه توسعه در تهران

اجتماعی و اقتصادی |