ادامه موج اعدامهادر زندانهای خامنه ای دژخیم

رژیم ضدبشری آخوندی روز شنبه۳زندانی را درخرم آباد اعدام کرد. این زندانیان روز  پنج شنبه، جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند

ادامه موج اعدامهادر زندانهای خامنه ای دژخیم

اجتماعی و اقتصادی |