ادامه تجمعات اعتراضی مردم علیه سرکوب وچپاول وستم آخوندی

کشاورزان هویزه، کارکنان پتروشیمی ایلام، کارگران کارخانه منیزیم فردوس و متقاضیان مسکن در سنندج روز شنبه در اعتراض به سیاستهای چپاولگرانه رژیم آخوندی اعتراض کردند

ادامه تجمعات اعتراضی مردم علیه سرکوب وچپاول وستم آخوندی

اجتماعی و اقتصادی |