تجمع و اعتراض دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه بهشتی

  1. تجمع و اعتراض دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه بهشتی

  2. حجاب و سرکوب زنان

  3. بحران بی آب

  • تجمع و اعتراض دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه بهشتی

موفقيت مربوط به كسانی نيست كه هيچوقت شكست نخورده اند، بلكه متعلق به كسانی  است كه هيچوقت از دوباره مبارزه كردن خسته نشدند و ترسي نداشتند .

مدتی است كه اعتراضات دانشجویان و فارغ التحصيلهاي رشته هاي مختلف علوم پزشكي نسبت به قوانين و سياستهاي وزارت بهداشت ادامه دارد. اين بار دانشجویان دانشكده پرستاري دانشگاه بهشتي تجمع داشتند و امتحانات پايان ترم را تحريم كردند. علت اعتراض اين دانشجویان ابلاغيه جديد وزارت بهداشت رژيم در مورد تربيت پرستار است .

محتواي اين ابلاغيه جديد چيست و چرا باعث اعتراض دانشجویان شده؟ طبق اين طرح قرار است كه وزارت بهداشت امسال طرح «پذيرش دانشجوي پرستاري در بيمارستان ها» را در ۱۵ بيمارستان دولتي و خصوصي تهران اجرايی كند. يعني حدود ۱۳۰۰پرستار بدون تحصيلات آكادميك و بعد از انتخاب رشته در دفترچه كنكور، جذب بيمارستان ميشوند. دانشجویان ميگویند كه اين طرح در واقع به نوعي نابودي پرستاری آكادميك است و درشرايطي كه تعداد زيادی از فارغ التحصيلهای اين رشته بيكار هستند و تعداد زياديشان هم در بيمارستانهای خصوصي با شرايط نامناسب مجبور به كار هستند، اين طرح به ضرر جامعه است.

  • حجاب و سرکوب زنان

علم الهدي متخصص ممنوعيت كنسرت و از مدافعان سرسخت حجاب و سركوب زنان، ديروز در جلسه اي تحت عنوان «گردهمايي بانوان فعال در زمينه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» گفت «تنها چيزي كه براي زنان اجبارپذير نيست، حجاب است. امروز محدود کردن و تحمیل کیفیت حجاب، جواب نمی‌دهد و اصرار بر آن غلط است»

بعد هم در ادامه تاكيد كرد كه «مردان نیروی انتظامی نمی‌توانند زنان را باحجاب کنند» چند تا از نظرات جالب توجه همين فسيل را در مورد حجاب بررسي كنيم.

علم الهدي ۱۶ مهر سال۹۵ گفته:«مقابل ساپورت‌پوشی که در خیابان به‌عنوان نماد و الگو، عفاف و حجاب را هدف گرفته است، منطق و استدلال جواب نمی‌دهد بلکه جریان عملیاتی قوی می‌خواهد که بایستد و آن جریان نیروی انتظامی است.» حتي در ادامه ميگویدكه يك خانم به قول خودشان بدحجاب را بايد در حد پياده نظام دشمن ببينيد!

فكر ميكنيد  علت اين چرخش مداري ناگهاني از جايي كه ميگوید ضرورت در برخورد قوي عملياتي است تا جايي كه به اين نتيجه ميرسد كه سركوب جواب ندارد چيست؟

اين حرف خودش يك اعتراف بزرگ به شكست است، شكست همه طرحهاي سركوبگرانه رژيم در اين 38 سال. از گشت ارشاد و منكرات گرفته تا اسيدپاشي. جوانها و دخترهاي ايراني به رژيم  و همه فسيلها و آخوندهاي ارتجاعيش نشان دادند كه زير بار اجبار و سركوب نميروند. به همين دليل هم هست كه آخوند قرون وسطايي اي مثل علم الهدي مجبور ميشود بحث فرهنگي را بياورد و بي فايده بودن اقدامات نيروی انتظامي اعتراف كند .

البته روشن است که این شکست همین طوری حاصل نشده، نتیجه 36سال نبرد بی امان مقاومت ایران است که نظام وحشی را به چنین روزی کشانده و این چنین به گل نشانده .

  • بحران بی آبی

مدتي است كه بحران آب بيشتر از هميشه جدي و مطرح شده. به گزارش ايسنا ۹۵درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی. اين موضوع به حدی جدي است كه حتي در شوراي امنيت رژيم هم مطرح شده. طي همين چند روز اخير هم چند مورد اعتراض حول همين موضوع شكل گرفته. مثل مردم اسلام آباد كه در اعتراض به مشكل آب جاده را بستند و كارگزاران حكومتي را مجبور كردند كه كوتاه بيایند و مشكل را حل كنند. مناطق گرمسير و جنوبي مثل اهواز هم كه گرماي بي سابقه ای را تجربه ميكند با مشكل چند برابر رو برو است

بعضي مناطق حتي آب آشاميدني سالم هم ندارند و آبي كه از شير آب ميآید اصلا قابل استفاده نيست.