قلمون سوریه و طرح جدید اسد برای کوچ اهالی

توفان تغییر ۱۷ تیر ۱۳۹۶

  • نظرات برخی از اهالی مناطق آزاد شده سوریه در مورد کنفرانس آستانه

  • قلمون سوریه و طرح جدید نظامیان اسد و متحدان برای کوچ دادن اهالی

  • استمرار درگیریها در جنوب و اطراف صنعا پایتخت یمن