گردهمایی بزرگ مقاومت، صورت مسئلهٔ واقعی – چالشها ۹تیر ۱۳۹۶

این شماره از چالشها در شب برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت در ۱۰تیر ۱۳۹۶ در پاریس  اجرا می‌شود. به همین مناسبت آقای محمدعلی توحیدی به پیام  این گردهمایی می پردازد و آن را تحولی بزرگ توصیف می‌کند که صورت مسأله واقعی ایران  را مطرح می‌کند.

محمدعلی توحیدی می‌گوید: در شرایطی که موضوع ایران در کانون مسائل دنیا است این گردهمایی، راه‌حل در برابر دیکتاتوری و اختاپوسی که بر میهن ما افتاده است را مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که راه‌حل واقعی، آلترناتیو واقعی و پاسخ واقعی در این مقاومت است. این گردهمایی این راه حل  را به دنیا و به مردم ایران نشان می‌دهد.

محمد علی توحیدی در قسمت دیگری از برنامه چالشهای این هفته به عقب‌نشینی خامنه‌ای از فرمان «آتش به اختیار» می‌پردازد و می‌گوید خامنه‌ای در نمایش عید فطر رژیم، به یک نوع عقب‌نشینی از فرمان آتش به اختیار دست زد؛ واقعیت امر این است که این عقب‌نشینی و جمع‌وجور کردن آن آتش به اختیار، از ترس مقاومت، از ترس بروز وقایع و اعتراضات خیابانی و خیزشهایی است که بالا گرفتن شقه در درون رژیم می تواند  برای آنها راه باز کند.