سر و ته یک کرباسن – پاسدار قاسمی

پاسدار قاسمی

پاسدار قاسمی یکی از نوچه های خامنه ای و باز نشسته سپاه که معمولا در تجمعات انصار حزب الله و بسیج سخنرانی می کند، با ادبیات لمپنی و کوچه بازاری، همیشه از کوره در میرود و داد وبیداد می کند، میکوبد روی میز …….

حرفهای پاسدار قاسمی رک و پوست کنده است، گاهی اوقات به واقعیتهایی در جامعة ایران اعتراف میکند که جای تأمل بسیار زیادی دارد، مثلا یک نمونه اش جایگاه خمینی در بین جوانان است، اینکه خمینی از دید جوانهای ایرانی یک دراکولا است بر کسی پوشیده نیست. اما آیا خمینی برای نیروهای خود رژیم، یعنی همین بسیجی ها و پاسدارها جایگاهی دارد یا اینکه فقط یک اسم است