مصاحبه جواد دبیران -شرکت هیئت آلمان در گردهمایی مقاومت ایران – ایران آزاد-۱۷ تیر ۱۳۹۶

گفتگو با جواد دبیران از اعضای کمیسون خارجه شورای ملی مقاومت درباره هيئت سیاستمداران آلمانی شرکت کننده درگردهمایی بزرگ مقاومت