انعکاس گردهمایی مقاومت ایران در فضای مجازی -ایران آزاد-۱۷ تیر ۱۳۹۶

 

گردهمایی مقاومت ایران امسال انعکاسات گسترده ای هم در فضای مجازی داشت انعکاساتی که  ازچندروز قبل از مراسم شروع  شده بود . به  گزارش فشرده و مختصری  از این  انعکاسات توجه کنید

 

 

سیمای آزادی -تلویزیون ملی ایران-۱۷ تیر