قطعه تجلیل از شهیدان- گردهمایی مقاومت ایران پاریس-ایران آزاد

 یک لوح سرخ رنگ که طرح کتابی دارد، یک کتاب بزرگ با اوراقی که نامهای شهیدان بر برگهای بیشمارش نوشته شده، و شاخه های گلهای سرخی که با دست خانم مریم رجوی تقدیم تصاویر شهیدان راه آزادی ایران می شود تا سالگرد سی خرداد روز شهیدان و زندانیان سیاسی را گرامی بدارد، درگردهمایی بزرگ مقاومت ایران تقدیری بود و تجلیلی از همه شهیدان راه آزادی آنها که بهای آزادی ایران زمین را با خونشان پرداختند.
بله! در آنسوی صحنه یعنی در آلبانی هم که به صحنه ی ویلپنت وصل بودند یاد شهیدان با روشن کردن هزاران شمع وشاخه گل در دست مجاهدین گرامی داشته شد. بگذارید در مقدمه برنامه امروز این قطعه ی تجلیل از شهیدان را با هم نگاه کنیم.

سیمای آزادی -تلویزیون ملی ایران-۱۶ تیر ۱۳۹۶