قرارداد توتال، نیمه محرمانه و پر ابهام- ۳۶۰ درجه

قرارداد توتال، نیمه محرمانه و پر ابهام

یک جنگ و جدال جدید که به مجموعة جنگ و دعواهای قبلی درون رژیم اضافه شده، بر سر قرارداد توتال هست؛ باند روحانی دهل و شیپور می‌زند که آی این همان میوه برجام است که می گفتیم و دیوار تحریمها فرو ریخت و غیره… باند خامنه‌ای آن را یکی از قراردادهای خائنانه و میهن بر باد ده می‌داند؛ اما این که این وسط واقعیت چیست؟ گزیده‌یی از خبرهای این روزها را در این رابطه خدمتتان ارائه می‌کنیم شاید بتواند به اینکه واقعیت چیست، کمک بکند..