دکتر خسرو نیکزاد جراح فوق تخصصی تیروئیددر ایتالیا – همبستگی با گرد همایی مقاومت-ایران آزاد- ۷ تیر ۱۳۹۶

.

 

.