سروته یک کرباس- احمدجنتی کیست

  1. با یک برنامة دیگری از مجموعه برنامه های سر و ته یه کرباسن اشنا میشویم. در برنامة‌ قبل تلاش کردیم بخشهایی از زندگینامة احمد جنتی را بررسی کنیم. این بار نکات بیشتری از اندیشه های متعفن این آخوندجنایتکار را به شما ارائه میدهیم.
Category: فردای ما