ارتباط مستقیم با مهدی ابریشمچی – ۷ خرداد۱۳۹۶ کلیپ۲

در ارتباط مستقیم ۷خرداد ۱۳۹۶ مهدی ابریشمچی به تشریح شرایط سیاسی  در آستانه برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس می‌پردازد. وی با  اشاره به شکست مهندسی خامنه ای در نمایش انتخابات وضعیت رژیم را ضعیف‌تر، فرتوت‌تر و فروپاشیده‌تر از هر زمان دیگری توصیف می‌کند.  مهدی ابریشمچی می افزاید خامنه‌ای نیاز حیاتی و غیرقابل صرف نظر کردن به آوردن رئيسی داشت. اما آنچه که اتفاق افتاد این بود که خامنه ای نتوانست و شکست خورد. وی این شکست را حاصل پیشروی جنبش دادخواهی و نتیجه جوشش خون سی هزار شهید قتل عام سال ۶۷ توصیف می کند. وی چنین شرایطی  را برای پیشروی جنبش مقاومت  ووارد کردن ضربات پیاپی به رژیم آخوندی مناسب ارزیابی می کند و هموطنان را به شرکت هر چه فعالتر در گردهمایی بزرگ مقاومت در ویلپنت پاریس فرا می‌خواند.