مستند کرم چاله – اسرار کیهان – زمان چیست – قسمت بيست و يکم

اسرار کيهان در کرم چاله‌ها نهفته است.

آيا زمان يک موجوديت واقعي است که در جهان پديد آمده يا اينکه فقط يک انتزاع است؟ چيزي که ما نوع بشر براي کارکرد اجتماع‌مان آن را ايجاد کرده‌ايم. براي يافتن پاسخ بايد چند سوال بسيار ساده را مطرح کنيم:

  1. زمان چيست؟
  2. زمان همه جا با ماست اما آيا همان است که ما فکر مي‌کنيم؟
  3. زمان به نظر مي‌رسد که به جلو مي‌رود اما آيا ممکن است به عقب هم برگردد؟

يکي از پردردسرترين موضوعات علمي را تفسير بديهي‌ترين فرض واقعيت تشکيل مي‌دهد.

با بیست و یکمین قسمت مستند کرم چاله همراه شوید تا پاسخ این سوالات را بیاموزیم.