زنان خط شکن فاطمه مصباح - ۱۶ ۱۰ ۱۳۹۷

زنان خط شکن فاطمه مصباح - ۱۶ ۱۰ ۱۳۹۷


به مرتجعین می گویم تاریخ را عبور کردم و مرور کردم اما جنایت شما فجیع ترین جنایت های است که در تاریخ دیده شده و این جنایت های فجیع شما ، در تاریخ ثبت خواهد شدو خلق انتقام یک چنین خونهایی را خواهد گرفت


راستی ویژگیهای یک قهرمان نبرد در راه آزادی چیست ، سن ، تحصیلات، توان و قدرت جسمی ، می خواهیم از قهرمانی سخن بگوییم که مرز تمامی این سئوالات را در نوردیده است سخن از زن دلاور مجاهد خلق فاطمه مصباح است


[caption id="attachment_198359" align="alignnone" width="541"] زنان خط شکن فاطمه مصباح - ۱۶ ۱۰ ۱۳۹۷[/caption]