ستارخان سردار ملی ایرانیان نماد انقلاب مشروطه

ستارخان سردار ملی ایرانیان نماد انقلاب مشروطه


ستار خان ، سردار ملی ایرانیان ، نماد انقلاب مشروطه


بندرت اتفاق می افتد که یک انقلاب اجتماعی در یک نقطه تنها به اتکا یک نفر توانسته باشد مسئله بود و نبود خود را حل کند یکی از ویژگیهای انقلاب مشروطیت ایرانیان اتفاقا همین است که درست در نقطه ای که تمامی کانونهای انقلاب خاموش و سرکوب شده بودند و حتی کانون پر تپش تبریز نیز به سردی گراییده بود  ناگهان با خیزش یک نفر ، تنها یک نفر و خروش او ، آتش انقلاب دوباره زبانه کشید


[caption id="attachment_181032" align="alignnone" width="300"] مناسبت ستارخان- ۲۴ آبان ۱۳۹۷[/caption]