روزها و یادها هفته چهارم مهر

۲۵ مهرماه ۱۳۱۸ شهادت فرخی یزدی از فرزندان انقلاب مشروطیت ایران


قسم به عزت و قدر و مقام آزادی که روح‌بخش جهان است نام آزادی به پیش اهل جهان محترم بود آن کس‌که داشت از دل و جان احترام آزادی، سراینده‌ی این ابیات، سرودخوان آزادیست که به همین دلیل به فرمان حاکم یزد، دستگیر و پس از ضرب و شتم و توهین و حبس، فرمان داد لب و دهان او را به‌هم دوختند.

آزادیخواهان دربرابر این اقدام شنیع حاکم یزد به اعتراض برخاستند و موضوع را به مجلس شورای ملی کشاندند.

[caption id="attachment_169362" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته چهارم مهر فرخی یزدی از فرندنان مشروطیت ایران [/caption]

فرخی چند ماه بعداز دستگیری از زندان یزدگریخت و به تهران رفت، و در آنجا فعالیت‌های سیاسی و ضداستبدادی خود را ادامه داد و بزودی مورد توجه آزادیخواهان قرار گرفت.

یکسال پس از روی‌کارآمدن رضاخان، فرخی توانست با مشکلات زیادی امتیاز روزنامه‌ی طوفان را بگیرد و درآن به دفاع از آزادی بپردازد.

فرخی در سال۱۳۱۷ ‌شمسی به جرم شعرهایی که علیه رضاشاه سروده بود، به ۲۷ماه حبس تأدیبی محکوم ‌شد. او در زندان هم آرام و قرار نداشت.

سرانجام پس از ۲سال زندان و شکنجه دژخیمان رضاشاه برای خاموش ساختن فرخی، او را به بیمارستانی در شهربانی منتقل کردند وپزشک جلادی بنام احمدی با آمپول هوا او را به شهادت رساند. یادشاعر آزادی، فرخی یزدی گرامی باد.
۲۶ مهرماه ۱۳۷۰رژه بزرگ یگان‌های نمونه ارتش آزادیبخش


روز ۲۶مهر ۱۳۷۰ یکان‌های نمونه‌ی ارتش آزادیبخش رژه‌ی بزرگی را از برابر فرمانده‌ی کل ارتش آزادیبخش و خانم مریم رجوی که در آن هنگام جانشین فرمانده‌ی کل ارتش آزادیبخش بود، برگزار کردند.

در این رژه که بیش از ۵ ساعت بطول انجامید، یکان‌های نمونه‌ی پیاده، موتوری، توپخانه، مکانیزه، زرهی، مخابرات و پشتیبانی ارتش آزادیبخش ملی ایران شرکت داشتند.

[caption id="attachment_169368" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته چهارم مهر رژه بزرگ یکان‌های نمونه ارتش آزادیبخش [/caption]

ارتش آزادیبخش با انجام این رژه که پس از عبور از شرایط پرمخاطره‌ی بحران منطقه صورت می‌گرفت، توجه دوست و دشمن را نیز به خود جلب کرد و به موازات آن رسانه‌های خبری از ارتش آزادی با عباراتی نظیر قدرتمندترین ارتش آزادیبخش جهان یاد کردند.

توزیع نوارهای ویدئوئی آن رژه آن‌چنان رژیم را به‌وحشت انداخت که، در یک نوبت، دو هزار نفر را در جستجوی این ویدئوها دستگیر کرد.

خبرگزاری رویتر مخابره کرده بود که «در مقایسه با استانداردهای گروههای مقاومت در سراسر جهان، این یک نمایش خیره‌کننده از قدرت بود».

‌یک روزنامه‌ی ‌سوئدی نوشت «خبرنگاران بیش از ۴ساعت، در زیر آفتاب سوزان، رژه‌یی بدون وقفه را به چشم دیدند، با آن چنان انضباطی که هیچ تماشاگری نمی‌تواند پیام آن را نادیده بگیرد.
لطفا به اشتراک بگذارید: