به یاد صمد بهرنگی کسی که تمام آثارش شاهکار بود

صمد بهرنگی کسی که تمام آثارش شاهکار بود و شاهکارترین کارش زندگیش.

نویسنده توانایی‌ که برای کودکان نوشت اما تمامی میهن آثارش را خواندند.

صمد در قصه‌ها و مقاله‌ها و آثار ارزشمند خود به کودکان و بزرگان می آموخت که تن به شرایط اسارت بار موجود ندهند و به اعتراض علیه ستم حاکمیت ضدخلقی برخیزند.

هنوز هم داستانهای او زیباترین داستانهای کودکان ایران و... ... . است.

 

مطالب مرتبط 

خاموشی صمد بهرنگی آموزگار و نویسنده انقلابی ـ روزها و یادها ـ هفته سوم شهریور

صمد بهرنگی،‌ به دریا پیوست!