صمد بهرنگی-۱۰ شهریور ۱۳۹۷

صمد بهرنگی-۱۰ شهریور ۱۳۹۷

مرگ صمد بهرنگی

غرق شدن در رود ارس

صمد بهرنگی کسی که تمام اثارش شاهکار بود و شاهکار ترین کارش زدگیش .

نویسنده تواناییکه برای کودکان نوشت اما تمامی میهن آثارش را خواندند

صمد در قصه ها و مقاله ها و آثار ارزشمند خود به کودکان و بزرگان می آموخت

که تن به شرایط اسارت بار موجود ندهند و به اعتراض علیه ستم حاکمیت ضد خلقی بر خیزند .

هنوز هم داستانهای او زیباترین داستانهای کودکان ایران و.......است

مطالب مرتبط

 

خبرهای مرتبط