میانپرده-صمد بهرنگی-۱0 شهریور ۱۳۹۷

میانپرده- صمد بهرنگی-۱0 شهریور ۱۳۹۷


مرگ صمد بهرنگی


غرق شدن در رود ارس
صمد بهرنگی کسی که تمام اثارش شاهکار بود و شاهکار ترین کارش زدگیش .


نویسنده تواناییکه برای کودکان نوشت اما تمامی میهن آثارش را خواندند


صمد در قصه ها و مقاله ها و آثار ارزشمند خود به کودکان و بزرگان می آموخت


که تن به شرایط اسارت بار موجود ندهند و به اعتراض علیه ستم حاکمیت ضد خلقی بر خیزند .


هنوز هم داستانهای او زیباترین داستانهای کودکان ایران و.......است