از نگاه دیگران-صالح القلاب-کهکشان97-970516

از نگاه دیگران-صالح القلاب-کهکشان-۱۶مرداد۱۳۹۷


مردم ایران همگی در مقاومت هستند و ما بقی فرو مایعگانی از مزدوران مرتجع هستند که مردمشان را می کشند پیروزی شروع شده است الان فروپاشی این باند فاسد شروع شده ، الان توطعه هائی وجود دارد بشنوید ،کسانی هستند که پسر شاه را بزک می کنند همان طور که شاه را بزک کردند و انقلاب مصدق را ساقط کردند
لطفا به اشتراک بگذارید: