سالروز قیام ۳۰ تیر۱۳۳۱

قیام ۳۰ تیر۱۳۳۱


در روز سی ام تیر ماه مردم شهرهای مختلف ایران،بخصوص تهران به پا خاستند و با قیام قهرمانانه خود و شعار «یا مرگ یا مصدق» نقشه های شاه و استعمار را در هم ریختند.


سرکوب خونین این قیام ،خللی در عزم ملت ایران ایجاد نکرد .


در بعد از ظهر روز سی ام تیر،استبداد و استعماردر برابر قیام ملی ۳۰ تیر وادار به عقب نشینی شدند و


دکتر محمد مصدق به دست توانا و پرقدرت ملت ایران مجدداًبه نخست وزیری بازگردانده شد.

لطفا به اشتراک بگذارید: