تبریز – کانون شورشی ثریا ابوالفتحی – به آتش کشیدن پوستر روحانی شیاد

تبریز – کانون شورشی ثریا ابوالفتحی


داخله -آتش زدن دوبنر دراستقبال از ر وحانی

1-تبریز –کانون شورشی ثریا ا بولفتحی - آتش زدن بنر بزرگ روحانی....باشعار: شیاد گورت ر اگم کن....مرگ بر خامنه ای روحانی درود بررجوی زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران

2- تبریز –کانون شورشی ثریا ا بولفتحی - آتش زدن بنر بزرگ روحانی........ روحانی ای روباه بنفش .....آتش جواب آتش.....

مرگ بر روحانی ،خامنه ای درود بررجوی زنده باد ارتش آزدیبخش ملی ایران

 
لطفا به اشتراک بگذارید: