فردای ما

هر روز ساعت 18 به وقت ایران
غیر از جمعه و شنبه
برنامه فردای ما مجله جوانان سیمای آزادی شامل اجزا فرهنگی هنری اجتماعی و آیتم های سیاسی