* */ کنفرانس | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag کنفرانس

شکست تشبثات رژیم برای جلوگیری از برگزاری جشن ملی چهار شنبه سوری

45 0

شکست تشبثات رژیم برای جلوگیری از برگزاری جشن ملی چهار شنبه سوری

45 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اسفند ۱۳۹۵...

سناتور اولین یونه عضو سنای فرانسه

68 0

سناتور اولین یونه عضو سنای فرانسه

68 0

اچلاس بین المللی به مناسبت روز چهانی زن – در باره تچربه رهایی زنان در مقاومت ایران...

ایوتا رادیکووا- نخست وزیر پیشین اسلواکی

65 0

ایوتا رادیکووا- نخست وزیر پیشین اسلواکی

65 0

اچلاس بین المللی به مناسبت روز چهانی زن – در باره تچربه رهایی زنان در مقاومت ایران...

لیندا چاوز مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید – رئیس مرکز فرصتهای برابر

92 0

لیندا چاوز مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید – رئیس مرکز فرصتهای برابر

92 0

اچلاس بین المللی به مناسبت روز چهانی زن – در باره تچربه رهایی زنان در مقاومت ایران...

سخنان رئیس جمهور برگزیده مقاومت – مریم رجوی

87 0

سخنان رئیس جمهور برگزیده مقاومت – مریم رجوی

87 0

اچلاس بین المللی به مناسبت روز چهانی زن – در باره تچربه رهایی زنان در مقاومت ایران...

بلژیک: کنفرانس ۸ مارس روز جهانی زن

62 0

بلژیک: کنفرانس ۸ مارس روز جهانی زن

62 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اسفند ۱۳۹۵...

نجیمه طاطای – وزیر پیشین آموزش مراکش

122 0

نجیمه طاطای – وزیر پیشین آموزش مراکش

122 0

کنفرانس بین المللی در آلبانی «زنان در رهبری سیاسی » با حضور مریم رجوی به مناسبت روز جهانی زن درباره تهدید دیکتاتوری بنیادگرا و زن ستیز آخوندها ، بزرگداشت پایداری زنان پیشتاز و قهرمانان اشرفی و نقش راهگشا در مسیر رهایی...

ریتا زوسموت – رئیس پیشین مجلس فدرال آلمان

119 0

ریتا زوسموت – رئیس پیشین مجلس فدرال آلمان

119 0

کنفرانس بین المللی در آلبانی «زنان در رهبری سیاسی » با حضور مریم رجوی به مناسبت روز جهانی زن درباره تهدید دیکتاتوری بنیادگرا و زن ستیز آخوندها ، بزرگداشت پایداری زنان پیشتاز و قهرمانان اشرفی و نقش راهگشا در مسیر رهایی...

ایوتا رادیکووا – نخست وزیر پیشین اسلواکی

128 0

ایوتا رادیکووا – نخست وزیر پیشین اسلواکی

128 0

کنفرانس بین المللی در آلبانی «زنان در رهبری سیاسی » با حضور مریم رجوی به مناسبت روز جهانی زن درباره تهدید دیکتاتوری بنیادگرا و زن ستیز آخوندها ، بزرگداشت پایداری زنان پیشتاز و قهرمانان اشرفی و نقش راهگشا در مسیر رهایی...

اینگرید بتانکور – کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا

146 0

اینگرید بتانکور – کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کلمبیا

146 0

کنفرانس بین المللی در آلبانی «زنان در رهبری سیاسی » با حضور مریم رجوی به مناسبت روز جهانی زن درباره تهدید دیکتاتوری بنیادگرا و زن ستیز آخوندها ، بزرگداشت پایداری زنان پیشتاز و قهرمانان اشرفی و نقش راهگشا در مسیر رهایی...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo