* */ ولی فقیه رژیم | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag ولی فقیه رژیم

جنگ انتخابات و بالا گرفتن باز هم بیشتر تک و پاتکهای دو باند حاکم علیه یکدیگر – برگرفته از ۳۶۰درجه

0 0

مهمترین تحولات ایران « اولین نمودهای انزوا در آغاز سال نو – صندوق بازیچه و ابزار جنگ انتخابات » در ۳۶۰ درجه

0 0

رسوایی نظام در جریان حقوق مدیران – برگرفته از ۳۶۰درجه

102 0

رسوایی نظام در جریان حقوق مدیران – برگرفته از ۳۶۰درجه

102 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

مهمترین تحولات ایران « خامنه‌ای، اجلاس خبرگان، تشدید جنگ قدرت در نظام » در ۳۶۰ درجه

0 0

مهمترین تحولات ایران « خامنه‌ای، اجلاس خبرگان، تشدید جنگ قدرت در نظام » در ۳۶۰ درجه

0 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

مهمترین تحولات ایران « دغدغه های روحانی و نظام » در ۳۶۰ درجه

194 0

مهمترین تحولات ایران « دغدغه های روحانی و نظام » در ۳۶۰ درجه

194 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

مهمترین تحولات ایران « آستانه یک گام تا تعیین تکلیف رژیم » در ۳۶۰ درجه

194 0

مهمترین تحولات ایران « آستانه یک گام تا تعیین تکلیف رژیم » در ۳۶۰ درجه

194 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ بهمن ۱۳۹۵

روحانی و باز هم یک مشت دروغ و ادعای تکراری

132 0

روحانی و باز هم یک مشت دروغ و ادعای تکراری

132 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهمترین تحولات ایران « حماسه همیاری و ورشکستگی دستگاه تبلیغاتی رژیم » در ۳۶۰ درجه

234 0

مهمترین تحولات ایران « حماسه همیاری و ورشکستگی دستگاه تبلیغاتی رژیم » در ۳۶۰ درجه

234 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ دی ۱۳۹۵

معنای اخبار و شایعات مربوط به قتل رفسنجانی – برگرفته از ۳۶۰درجه

254 0

معنای اخبار و شایعات مربوط به قتل رفسنجانی – برگرفته از ۳۶۰درجه

254 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهمترین تحولات ایران « چشم انداز تیره یکسال پس از اجرای برجام » در ۳۶۰ درجه

240 0

مهمترین تحولات ایران « چشم انداز تیره یکسال پس از اجرای برجام » در ۳۶۰ درجه

240 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ دی ۱۳۹۵

 


Social Media Icons Powered by Acurax Social Profile Design Experts
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo