* */ قالیباف | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag قالیباف

گزارش خبری روز – سر ریز شدن بحرانها و تناقض گویی بر سر امنیت

44 0

گزارش خبری روز – سر ریز شدن بحرانها و تناقض گویی بر سر امنیت

44 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۷ اردیبهشت  ۱۳۹۶

کارزار تحریم نمایش انتخابات در شهرهای میهن

126 0

کارزار تحریم نمایش انتخابات در شهرهای میهن

126 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۶ اردیبهشت  ۱۳۹۶

گزارش خبری روز – خامنه ای در گردنه بحران درونی

42 0

گزارش خبری روز – خامنه ای در گردنه بحران درونی

42 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۶ اردیبهشت  ۱۳۹۶

گزارشی از ترفندهای رسوای سرکردگان و تلویزیون رژیم در مورد تحریم نمایش انتخابات

149 0

گزارشی از ترفندهای رسوای سرکردگان و تلویزیون رژیم در مورد تحریم نمایش انتخابات

149 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۵ اردیبهشت  ۱۳۹۶

تهدید تلویحی آخوند روحانی توسط سردژخیم قضائیه خامنه ای – تصویه حساب مجدد پاسدار احمدی نژاد

91 0

تهدید تلویحی آخوند روحانی توسط سردژخیم قضائیه خامنه ای – تصویه حساب مجدد پاسدار احمدی نژاد

91 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۵ اردیبهشت  ۱۳۹۶

حمله مجدد آخوند روحانی علیه قالیباف و رئیسی

105 0

حمله مجدد آخوند روحانی علیه قالیباف و رئیسی

105 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۵ اردیبهشت  ۱۳۹۶

بحران نمایش انتخابات – عدم حمایت ۳۰ آخوند باند خامنه ای از رئیسی

69 0

بحران نمایش انتخابات – عدم حمایت ۳۰ آخوند باند خامنه ای از رئیسی

69 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۵ اردیبهشت  ۱۳۹۶

هاشمی طبا  هنرپیشه فرتوت نمایش انتخابات به نفع آخوند روحانی کناره گیری کرد

86 0

هاشمی طبا هنرپیشه فرتوت نمایش انتخابات به نفع آخوند روحانی کناره گیری کرد

86 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۵ اردیبهشت  ۱۳۹۶

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس: پاسدار قالیباف،علیه چهار درصدی ها و به نفع رئیسی کناره می گیرد

47 0

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس: پاسدار قالیباف،علیه چهار درصدی ها و به نفع رئیسی کناره می گیرد

47 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۵ اردیبهشت  ۱۳۹۶

مجیزگویی مهوع آخوند روحانی از خامنه ای

117 0

مجیزگویی مهوع آخوند روحانی از خامنه ای

117 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۵ اردیبهشت  ۱۳۹۶

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo