* */ جنگ و بحران و ناامنی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag جنگ و بحران و ناامنی

دومینیک لوفور – معاون گروه سوسیالیست در مجلس ملی فرانسه

239 0

دومینیک لوفور – معاون گروه سوسیالیست در مجلس ملی فرانسه

239 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

فرانسوا کلکومبه – بنیانگذار سندیکای قضات فرانسه

239 0

فرانسوا کلکومبه – بنیانگذار سندیکای قضات فرانسه

239 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

سناتور ژان پیر میشل

194 0

سناتور ژان پیر میشل

194 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

پاسکال دوگیلم – نماینده مجلس ملی فرانسه

146 0

پاسکال دوگیلم – نماینده مجلس ملی فرانسه

146 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

فیلیپ گوسلن – نماینده مجلس ملی فرانسه

146 0

فیلیپ گوسلن – نماینده مجلس ملی فرانسه

146 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه، قسمت پایانی

137 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه، قسمت پایانی

137 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ بهمن ۱۳۹۵

برژیت آلن – نماینده مجلس ملی فرانسه

226 0

برژیت آلن – نماینده مجلس ملی فرانسه

226 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

مارتین کاریون کوورور – نماینده مجلس ملی فرانسه

219 0

مارتین کاریون کوورور – نماینده مجلس ملی فرانسه

219 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

دکتر آلخو ویدال کوادراس – رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت

241 0

دکتر آلخو ویدال کوادراس – رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت

241 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه، قسمت سوم

185 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه، قسمت سوم

185 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ بهمن ۱۳۹۵

 


Social Media Icons Powered by Acurax Social Profile Design Experts
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo