عادل الجبیر: عربستان با آمریکا برای مقابله با سیاست خصمانه رژیم ایران همکاری میکند

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 57 times.