لرد کلارک: نتیجه انتخابات هرچه باشد سرکوب و اعدام ادامه خواهد یافت

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 60 times.