طنز آقای موشکاف – نمایش انتخابات آخوندی باحوزه های سوت و کور

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 87 times.