قطعه طنز آفساید « داستان شیخ شیاد، روحانی » برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۸ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 99 times.