استراتژی قیام و سرنگونی، قسمت آخرالف –آموزش برای جوانان – مسعود رجوی ۱۳۸۸

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۳ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 154 times.