طنز آقای موشکاف – بلبشو در نظام و رو کردن فساد و چپاول حاکمیت آخوندی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۳ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 80 times.