طنز آقای موشکاف – پاچه گیری در آخرین نمایش مناظره

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۲ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 117 times.